Kur’an kao svjetlost

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

21. april 2022. / 20. ramazan 1443. h.g.

Hvala i zahvala pripadaju Allahu, dž.š., Gospodaru svjetova, neka su salavat i selam na Božijeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe, tabi’ine i sve vjernike i vjernice.

Kur’an je Allahov govor objavljen Njegovom Poslaniku Muhamedu, s.a.v.s., s ciljem da ljude izvede iz tmina neznanja i nevjerovanja na svjetlo znanja i vjerovanja. Allah, dž. š, kaže u suri El-Hadid, 9 ajet: On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.”  U mjesecu ramzanu je počelo objavljivanje Kur’ana. Allah kaže u suri El-Bekare, 185 ajetu:

“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog Puta i razlikovanje dobra od zla “

Zato je mjesec ramazan mjesec Kur’ana – Allahovog svjetla i uputstva ljudima. Učiti i slušati Kur’an u mjesecu ramazanu, intenzivno razmišljati o njegovim značenjima, propisima i moralnim uputama i svakodnevnoj primjeni u životu ima posebnu vrijednost. Jer Kur’an je svjetlost koja oživljava ljudska srca, osvjetljava umove, uspostavlja najispravniji način življenja.

Uzvišeni o Kur’anu kaže u suri En-Nisa’, 174 ajet: O, ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo Jasnu Svjetlost. Kur’an je, dakle, Jasna Svjetlost koja rastjeruje tamu sumnji i uništava porive strasti; on je svjetlost pomoću koje se spoznaju mjerila ovozemaljskog života, pomoću koje se spoznaju Božanske vrijednosti koje je Uzvišeni Allah objavio u Svojoj Knjizi, kao i vrline i vrjednote ljudi. Živeći po Kur’anu, čovjek se upoznaje sa Allahovim odredbama, propisima i mudrostima.

Uzvišeni je rekao u suri Eš-Šura, 52 ajet: Eto tako, Mi tebi objavljujemo Objavu po zapovijedi Našoj. Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. A Ti, zaista, upućuješ na Pravi Put.” 

Ovaj ajet sadrži važnu pouku i simboliku, i to da je Kur’an za čovjeka isto ono što i duša za njegovo tijelo! Kakvu vrijednost ima tijelo kada ga napusti duša? To jest, šta je ljudsko srce bez Kur’ana i kakva je onda njegova vrijednost? Allahov Poslanik, s.a.v.s, takvo srce usporedio je sa ruševnom kućom. Od Ibn ‘Abbasa, radijallahu ‘anhuma, prenosi se da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s. u hadisu koga biljezi Tirmizi: “Zaista, onaj u čijim prsima nema ništa od Kur’ana sliči na opustjelu kuću!“

Prema tome, Kur’an za nas, jeste Uputa, Lijek, Milost, Svjetlost,i Život. Zamislite život onih koji nisu imali priliku osjetiti ovu svjetlost. Oni putuju tamnim tunelom koji nema osvjetljenja.

Pa onda negdje načuju za Uputu, Kur’an, i dobiju tračak svjetlosti. Taj tračak svjetlosti je tračak nade. Kako se više približava toj Uputi, svjetlost je jača, ali i prijatnija. A kada izađete iz tamnog tunela, vaše srce obuzme toplota, nježnost i prijatnost svjetlosti. Taj osjećaj imaju samo oni koji joj žude i hrle, i izučavaju i uče. Budući da je prirodno da čovjek ne voli tamu, bolest, teškoću i sl., dobio je priliku i mogućnost da živi sa Uputom, Lijekom, Milošću i Svjetlošću. Zapravo, zar je moguće da živimo bez tih kvaliteta?! Da li se život bez Upute, Lijeka, Milosti, Svjetlosti uopće može nazvati životom?!

Allah, dž. š., kaže u suri En-Nur, 35 ajet: “Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne; sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.”

Zato možemo kazati da je Kur’an svjetlo vjernicima koje ih vodi kroz život, označavajuci im šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno. Na taj način pomaže im kako da se sačuvaju zablude i stanputice iza čega slijedi neminovna propast. Osnovna zadača Kur’ana je da ljude izvede iz tmine na svjetlo dana i da ih dovede do sreće i blagostanja na ovom i na budućem svijetu.

Molim Allaha, dž. š., da nam Kur’an bude Svjetlo i na ovom i na onom svijetu. Amin

Vedad-ef. Arnaut
Bosnian American Islamic Center of Detroit

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3