Poslanikov Alejhisselam uticaj na historiju

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Braćo i sestre, tema ovog teksta, a i hutbe povodom Mevluda, rođenja Allahovog dž. š. Plemenitog i Voljenog Poslanika Muhammeda a.s. je o uticaju Poslanikove a.s. poruke na historiju čovječanstva u cjelini. Uprkos njegovoj ogromnoj ulozi i uticaju, naći ćemo da većina ljudi u tadašnjem ali i današnjem vremenu još uvijek ne cijene njegovu ulogu i uticaj.

To je zaista bila velika milost i blagoslov od Allaha dž. š. da je poslao Poslanika Muhammeda a.s. 571. godine. U tom trenutku historije, stanje vjere, društva, politike i morala je zaista bilo jadno i u veoma lošem stanju!

Onih nekoliko ljudi koji su se prijanjali i držali moralnih i vjerskih učenja prethodnih poslanika a.s. su se do tada ili zatvorili u samostane ili su otišli u divljine pustinje. Do godine 571, snage istine, pravde, morala, pristojnosti i duhovnost su izgubile bitku protiv laži, nepravdi, nemorala, nepristojnosti, korupcije, ugnjetavanja i materijalizma. Allah dž. š. opisuje ovo razdoblje u Kur’anu: Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On dâ da iskuse kaznu zabog onoga što rade, ne bi li se popravili. (Sura Rum, ajet 41)

U to vrijeme, rimsko i perzijsko carstvo su bile dvije supersile na svijetu. Rimljani su obožavali mnoge bogove, dok službena vjera Perzijanaca je bila obozavanje vatre (vatropoklonici). Osim toga, ove dvije civilizacije su bile moralno korumpirane i njihovi stanovnici su se valjali u porocima njihove korupcije i propadajuce civilizacije.

Do 6. stoljeća, učenja Poslanika Musa a.s. su se suzila na plemensku doktrinu i njegovi sljedbenici su tvrdili da su samo oni odabrani ljudi od Allaha dž. š.. Do tog vremena, sljedbenici poslanika Isa a.s. su ga imenovali i učinili “sinom Božijim“ i izvorna učenja poslanika Isa a.s. su bile svedene na ogranicene fraze. Do tog vremena, čuvena Ka’ba u Mekki, koju je podigao i sagradio poslanik Ibrahim a.s. isključivo za obožavanje i klanjanje Allahu dž. š. bila je ispunjena velikim brojem i vrstama idola koje su ljudi tada obozavali. Najgora vrsta širka je prakticirana unutar, izvana, okolo i na vrhu same Ka`be!

Allah dž. š. nam govori: Reci: “Putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije završili; većinom su oni mnogobošci bili.”(Sura Rum, 42)).
Dakle, u jednoj takvoj bezbožnoj atmosferi Allah dž. š. je iz Svoje beskrajne Milosti i Mudrosti odlučio intervenisati i ponovno dati čovječanstvu još jednu priliku za reformu i da dođu do sebe. Tako, 571. godine, posljednji i konačni Allahov Poslanik za čovječanstvo je rođen. Njegova misija je bila da poučava, usmjerava i vodi čovječanstvo iz mraka praznovjerja i kufra u svjetlo znanja i Imana. Kao što Allah potvrđuje u Kur’anu: Elif Lam Ra. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga.” (Ibrahim, 1)

I tako, braćo i sestre, sa učenjima Kur’ana, svoga izvrsnog primjera i savršenog karaktera i ličnosti, Poslanik Muhammed a.s. je krenuo sa svojom misijom u reformu društva i donosenja nade iz očaja. Allah dž. š. kaže Poslaniku Muhammedu a.s. da kaže čovječanstvu: Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.”[Zumer, 53]

Dalje, braćo i sestre, Resulullah a.s. počeo je pozivati ljude prema Allahovom tevhidu. On je to učinio sa kompletnim Imanom i ubjedjenjem. On je pozvao u ovu vjeru ljubavi, bratstva, suosjećanja, pravednosti, jednakosti, dostojanstva, časti, nade, tolerancije i milosrđa.

Kao što znamo, u procesu pozivanja u vjeru u jednog Boga, Allaha dž. š., morao se suočiti sa ogromnim teškoćama, otporom, progonima i uvredama, jer ljudi nisu htjeli odustati od svoje pozicije moći i utjecaja i stečenih interesa. Oni su ispoljavali sve vrste glupih izgovora. Allah dž. š. nam govori u Kur’anu: I oni govore: “Šta je ovom ’poslaniku’, on hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje.” (Furkan, 7). Ali, Allah dž. š. im odgovara i kaže: Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.”(Furkan, 20).

Znači, Allah dž. š. se radije odlučio da pošalje ljudska bića poput nas, a ne meleke. Meleki su drugaije prirode od ljudi. Samo čovjek može najbolje razumjeti, podijeliti mišljenje i komunicirati sa drugim ljudima. Međutim, unatoč ogromnom otporu i opoziciji, Poslanik islama je transformisao svoje društvo i zajednicu.

Primjeri te transformacije su:

1. Arapi su prestali piti vino i alkohol, prestali se kockati, i unaprijeđen je status žena.
2. Iman je dao muslimanima dostojanstvo, povjerenje u sebe, i robovi su oslobođeni.
3. Ljubav i bratstvo u društvu – rasizam je ukinut i bivši robovi postali su vladari.
4. Bivši neprijatelji su pretvoreni u najhrabrije branitelje i šampione vjere Islama. Primjer: Halid Ibn Welid.
5. Amr Ibn El As – je otišao u Abessiniju da zahtijeva povratak muslimana u Mekku, a kasnije kao musliman, on je otvorio Egipat i cjelu Sjevernu Afriku prema islamu.
6. Mnogi ljudi su položili svoje živote za Poslanika a.s. i Islam.

Otprilike 100 godina nakon smrti Poslanika a.s., nur islama se protezao iz Andaluzije (Španija) na zapadu, preko sjeverne Afrike, Arabije, Irana, Buhare, Indije do granica Kine na Dalekom istoku! To je bio uspjeh Poslanikove a.s. misije.

Danas, kada gledamo svijet u kojem živimo, taj svijet je opet ogrezao u nemoralu, širku (politeizmu), korupciji i fesadu (neredu). Stari idoli su sada zamijenjeni novim idolima i ikonama kao što su novac, pop-zvijezde, zvijezde sporta, itd., a hramovi gdje se oni obožavaju su ogromni stadioni i kockarski kompleksi. Vrlo malo vremena ostaje za obožavanje Allaha – stvarnog boga i dobrotvora čovječanstva.

Braćo i sestre, mi znamo da Poslanik Muhammed a.s. nije više sa nama, ali on je ostavio za nas Kur’an i njegov sunnet (praksu). To je za nas da učimo i vježbamo na tome, i to će biti dovoljno za naš uspjeh i na ovom i na onom svijetu. Ako Bog da.

Poslanik a.s. je jednom rekao: “Svako od vas će ući u džennet, osim onoga koji to odbije”. Njegovi ashabi ga upitase: “O Allahov Poslaniče, ko je taj koji odbija ući u Dzennet”, a..s. im odgovori: “Ko mene sluša i slijedi ući će u Dzennet, a ko mene ne sluša i ne slijedi, taj odbija da uđe u žennet. “

Završit ću ovaj tekst sa jednim od posljednjih Poslanikovih a.s. vasijjeta ili oporuka ostavljenih za sve nas i za sva vremena. Alija bin Ebi Talib je rekao: “Kada je objavljen ajet: Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu./Nasr/, Poslanik je bio bolestan. Nedugo poslije toga izašao je među ljude, u četvrtak, ispeo se na minber, a zatim sjeo. Lice mu je bilo požutjelo a oči ispunjene suzama. Pozvao je Bilala i naredio mu da poziva ljude po Medini jer Allahov Poslanik hoće nešto da im oporuči. Bilal je pozivao, i stari i mladi su se sakupili. Sva svoja vrata ostavili su otvorena, a njihova roba na tržnici, ostala je bez čuvara. I djevojke su izašle iz svojih odaja kako bi čule Poslanikov vasijjet.

Džamija je postala tijesna da sve primi, pa je Poslanik a.s. ponavljao: ‘Napravite mjesta za one koji dolaze.” Ustao je, zaplakao, zahvalio se Allahu, donio salavat na prijašnje poslanike i na sebe a zatim rekao: “Ja sam Muhammed sin Abdullahov, Poslanik poslije kojeg poslanika nema. Ljudi, znajte da sam iscrpljen i približilo se vrijeme mog odlaska sa dunjaluka. Čeznem za susretom sa svojim Gospodarem. Kolika li je samo tuga zbog rastanka sa mojim ummetom?! Šta li će oni govoriti poslije mene? Allahu moj, spasi ih, spasi ih. Ljudi, poslušajte moju oporuku, upamtite je, čuvajte i neka oni koji su prisutni prenesu onima koji nisu s nama. Ovo vam je moja posljednja oporuka. Ljudi, Allah vam je u svojoj Knjizi pojasnio šta je halala šta haram, šta treba da radite, a čega se treba kloniti. Ono što vam je dozvoljeno i smatrajte dozvoljenim a ono što vam je zabranjeno i vi zabranjujte. Vjerujte u ono što je manje jasno i radite po onome što je jasno.je podigao glavu prema nebu i rekao: „Allahu moj, dostavio sam i budi mi svjedok.“

“Ljudi, dobro se čuvajte prohtjeva koji vode u zabludu i koji su daleko od Allaha i Dženneta a blizu Džehennema. Dobro čuvajte džemat i budite čestiti. To vam je blizu Allaha i blizu Dženneta a daleko od Džehennema.“ Onda je rekao: “Allahu moj, dostavio sam.”

Ljudi, tako vam Allaha, Allah neka vam bude na pameti kada se ophodite prema onima koji su u vašoj vlasti. Hranite ih onim što i sami jedete, odijevajte ih onako kako se i sami odijevate i nemojte ih zaduživati nečim što je iznad njihovih mogućnosti. I oni su meso i krv i stvorenja kao i vi sami. Znajte, onoga ko im bude nepravdu činio, ja ću dočekati kao protivnik na Danu Sudnjem, a Allah će presuditi. Tako vam Allaha, neka vam Allah bude na umu u odnosu prema vašim suprugama. Nemojte im nepravdu činiti, pa da vam budu uskraćena vaša dobra djela na Kijametskom danu. Jesam li dostavio?

Ljudi, sebe i porodice čuvajte od vatre, podučavajte ih, odgajajte, jer su vam oni pomoćnici i emanet koji vam je povjeren. Jesam li dostavio?

Ljudi, pokoravajte se onima koji su preuzeli na sebe poslove upravljanja i nemojte im se suprotstavljati, makar se radilo o sakatom robu Abesincu. Onaj ko se njima pokorava, taj se pokorava meni, a ko se pokorava meni, taj se pokorava Allahu. Ko njima odbije poslušnost, taj odbija poslušnost i meni, a ko meni odbija poslušnost, neposlušan je Allahu. Nemojte ustajati protiv njih i ne kršite svoje zavjete koje ste im dali sve dok su na pravom putu. Jesam li dostavio?

Ljudi, obavezni ste voljeti moju porodicu. Obavezni ste voljeti svoje učene. Nemojte ih nipošto mrziti, zavidjeti im i kuditi ih. Onaj ko ih voli, mene voli, a ko mene voli, voli i Allaha. Onaj ko njih mrzi, taj mrzi i mene, a ko mene mrzi i Allaha mrzi. Jesam li dostavio?

Ljudi, dobro vodite računa o dnevnim namazima, prethodno dobro vodeći računa o abdestu i vodite računa da u potpunosti obavljate ruku i sedždu.

Ljudi, dajite zekat na svoj imetak, jer onaj koji ne daje zekat, taj nema namaza, a ko nema namaza nema ni vjere, ni posta, ni hadždža a ni džihada. Allahu moj da li sam dostavio?

Ljudi, Allah je obaveznim hadždž učinio svakom onome ko za to ima mogućnosti, a ko to ne učini, neka umre kako hoće; kao židov ili kao kršćanin ili kao vatropoklonik. Jedino opravdanje mu je bolest koja bi ga onemogućila da obavi hadždž, ili nepravedan vladar. U protivnom neće imati mog šefa’ata, niti će se napojiti sa moga izvora. Da li sam dostavio?

Ljudi, Allah će vas na Kijametskom danu okupiti na jednoj ravnici, veličanstvenom mjestu. Tada će biti teško, na taj Dan neće koristiti ni imetak, ni potomstvo, osim onome ko Allahu dođe sa čistim srcem. Da li sam dostavio?

Ljudi, čuvajte svoj jezik, oči učinite plačnim a srca poniznim. Svoja tijela izmorenim borbom protiv svojih neprijatelja. Svoje džamije izgradite i održavajte svojim prisustvom u njima, a vaša vjera neka bude čista i iskrena. Budite dobri prema braći vjernicima i nastojte da činite što više dobrih djela. Čuvajte svoja stidna mjesta, od imetka svog dijelite sadaku i ne budite zavidni pa da vam dobra djela nestanu. Nemojte se međusobno ogovarati, pa da propadnete. Jesam li dostavio?

Ljudi, nastojte da što više robova oslobodite i radite dobra za Dan kada će vam biti potrebna i kada ćete biti u velikoj nevolji. Ne nanosite nepravdu jer će Allah parničiti s onim ko nepravdu čini i On će račun svoditi. Njemu ćete se vratiti, a On neće biti zadovoljan vašim grijesima. Ko od vas uradi neko dobro djelo, to je za njegovu korist, a ko uradi nešto hrđavo, to je uradio na svoju štetu. Tvoj Gospodar nikome neće nanijeti nepravdu. Bojte se Dana kada ćete se Allahu vratiti i kada će svakome biti isplaćeno i dato onako kako je zaslužio i nikome neće nepravda biti nanesena.

Ljudi, ja idem svome Gospodaru. Iscrpljen sam i Allahu ostavljam vašu vjeru i vaše emanete. Neka je Allahov spas na vas, skupino mojih ashaba, i neka je spas na čitav moj ummet.

Neka je Allahov spas na vas, Njegova milost i blagoslov“.

Poslanik a.s. je završivši govor sišao sa minbera i otišao svojoj kući. Poslije toga nije više izlazio. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe, sve one koji ga vole i čitav njegov ummet.

ALLAHUMME SALLI A`LA MUHAMMEDIN WE A`LA ALI MUHAMMED!

Mevlud Serif Mubarek Olsun!

Uzvišeni Allahu dž. š, učini nas od onih koji će predano živjeti Poslanikov vasijjet. Amin!

KALENDAR DOGAĐAJA

07. October 2022.
08. October 2022.
15. October 2022.
22. October 2022.