Predstavljamo džemat BEKO iz Portland, OR

U Kur`anu piše: “Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće. One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; oni će stanovnici dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.

A one koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna onom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noci; stanovnici vatre će oni biti, i u njoj će vječno boraviti!” (Junus: 25,26 i 27)

U Kur`anu piše: “Elif Lam Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: “Mi vjerujemo!” i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu“. (Ankebut, 1-3)
Muhammed alejhisselam je rekao:”Ko radi sa ljudima i pri tome im ne čini nasilje, ko im prenosi nesto i pri tome ne laže, ko obeća nešto i obećanje ne iznevjeri, on je osoba izrazite čestitosti i krajnjeg poštenja. Njega treba prihvatiti kao rođenog brata, a nikako ga odbaciti. Odbacivanje takvog je zabranjeno.” (Hatib el-Bagdadi)

Predstavljanje BEKO džemata ćemo započeti sa konstatacijom da je prvi džemat još u Mekki uspostavio Allahov Poslanik Muhammed Alejhisselam, koji je djelovao u sjeni i često podaleko od očiju javnosti. Drugi džemat je uspostavljen u Medini koji predstavlja preteču svih kasnijih džemata koji će nastati. Ako povučemo paralelu u načinu ustrojstva, organizacije, hijerarhije i aktivnosti naći ćemo mnogo sličnosti sa našim džematima, ali također i različitosti koje su uvjetovane jedinstvenom poslaničkom harizmatičnom ličnošću. U vrijeme Poslanika Alejhisselam, nisu postojali džematski odbori na način na koji ih mi danas poznajemo. Današnji džemati imaju imama koji predstavlja nasljednika Allahovog Poslanika, džemat koji bi mogli uporediti sa ashabima koji su obezbjeđivali neophodne uvjete za funkcionisanje džemata (izgradnja džamije, opremanje, održavanje, renoviranje i dr.) na čijem čelu se nalaži džematski odbor.

Sjedište BEKO džemata i organizacije (Bosnjačka Edukativno Kulturalna Organizacija) se nalazi u gradu Portlandu u saveznoj američkoj državi Oregon, blizu ušća rijeka Willamette i Kolumbije (Columbia). BEKO džemat svojim aktivnostima i članstvom pokriva i grad Vancouver koji se nalazi u saveznoj američkoj državi Washington i sa Portlandom ga dijeli most na rijeci Kolumbiji. Prema posljednjim podacima o stanovništu iz 2014. godine, u Portlandu živi oko 619,500 stanovnika, čineći Portland najvećim gradom u Oregonu, te trećim po naseljenosti u Pacific Northwest-u, tj. sjevero-zapadu Amerike.

Bošnjačkih familija na području Portlanda ima 300 do 400 ili blizu 3,500 osoba. A prema posljednjim podacima iz 2014. godine na području Vancouvera zivi oko 169,500 stanovnika od čega je oko 100 do 150 bošnjačkih familija ili blizu 750 osoba. BEKO ima blizu 200 bošnjačkih familija koje redovno izmiruju i plaćaju godišnju članarinu. U ovom kontekstu članarine želimo istaći sljedeće, a kao pouku za naše BEKO članove i članove ostalih naših džemata ovdje u Sjevernoj Americi pa i sire. Članarina nije, kao što se nažalost pogrešno poima kod priličnog broja naših ljudi, ulaganje u smrt. Naprotiv, ona je ulaganje u dunjalučki život, jer zahvaljujući njoj mi ovdje imamo nas džemat i našu džamiju, kao što naša sela i gradovi u Bosni i Hercegovini imaju žive džamije a one su njihov identitet. Članarina je ulaganje i u ahiretski zivot, onaj stvarni jer je ona dobro djelo, ona je borba na Allahovom putu imetcima, ona je istinsko ulaganje u naš ahiretski život jer se dijeljenje u islamu definiše kao, davanje od sebe sebi.

Članstvom i članarinom izrazava se ljudskost, samilost, ljubav i briga prema džematu i organizaciji, svim kategorijama vjernika i sadržajima, likovima, planovima i potrebama vjerskog i kulturnog života. Članstvom i članarinom javno i organizirano svjedočimo i priznajemo, ne samo da smo mu`mini nego i muslimani, a u našem slučaju i Bošnjaci. Članstvom i članarinom obznanjujemo svijest o vjerskom i kulturnom identitetu i želji da živimo zajedno. To znači bez članstva i članarine nema džemata i zajednice, a bez džemata nema ummeta-zajednice muslimana, nema nas, ne primjetimo se. Uvjereni smo na temelju Kur`ana i sunneta da je Allahova Dželle Šanuhu milost, pomoc, zaštita i uputa u zajednici-ummi. Solidarnost u zajednici muslimana počiva na islamskom dobročinstvu i osjećanju pravde koja vlada među muslimanima. Članstvo i članarina je najbolji i najjači mogući oblik solidarnosti jer je to istovremeno i dobrovoljna i institucionalna solidarnost koja muslimane verifikuje kao javnu vjerodostojnu zajednicu-ummu.

Ne zna se tačno kad su prvi Bošnjaci došli u Portland i Vancouver, mada se zna da je tokom 1900-ih godina dosta Bošnjaka radilo u rudnicima i na sječi šuma Montane, Washingtona, Idaha i Oregona. Jedan od tih bošnjačkih pionira je i rahmetli Šaćir Ovčina, koji je doselio u Ameriku 1907. godine, a umro u Portlandu 1951. godine, i ukopan je na lokalnom Greenwood Hill groblju. Nakon agresije srbo-četničkog agresora na Bosnu i Herćegovinu, na područje Portlanda i Vancouver-a dolazi val bošnjačkih proganika – muhadžira, koji se tu nastanjuju, daleko od domovine. U tom valu prva grupa bošnjačkih familija dolaže početkom 1993. godine.

Kao posljedica naraslih potreba za organizovanjem Bošnjaka (njegovanje vjere, kulture, tradicije, kako kod djece tako i kod mladih i odraslih), te poprilično brojno stasalu zajednicu Bošnjaka u Portlandu i Vancouveru, iskazana je želja za osnivanjem institucije koja bi trebala da sačuva Bošnjake od potpunog otuđenja od naše nam domovine Bosne i Hercegovine, vjere, tradicije i ostalog što ide uz to, kao i da se iznađu nacini da se sačuvaju djeca i omladina od potpune asimilacije, i to one u negativnom smislu.

Ideju o formiranju džemata i organizacije koja bi okupljala bošnjački narod, nosila je većina Bošnjaka i njihovih familija, ali su se uslovi za organizovan džematski rad stekli tek početkom 2002. godine, kada je održana Osnivačka skupština i kada je BEKO džemat i organizacija u Portlandu zvanično počeo sa radom.

Inače, bošnjački džemat u Portlandu je jedan od mladjih (možda sada i malo starijih) džemata nastalih na području Sjeverne Amerike, a kao dio Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Od samog početka rada Upravnog odbora BEKO pa sve do danas bilo je trenutaka kada je moralo doći do određenih promjena u samom Upravnom odboru, a sa ciljem pronalaska osoba koje bi iznijele teret početka rada džemata i organizacije i njenog daljeg napredovanja. Od tada pa do danas fin broj nasih vrijednih i časnih ljudi je prošao kroz Upravni odbor. Današnji Upravni odbor sačinjavaju sljedeće osobe:

 • hadži Sifet Mehmedović – Predsjednik
 • Sakib Ibišević – Blagajnik
 • Abdulah Polovina – Imam i Sekretar
 • Asmir Trnjanin
 • Emir Alić
 • Damir Ćelebić
 • Mahmut Šaćirović

U sklopu izvršnih tijela BEKO djeluju i Nadzorni odbor, te Statutarna komisija. Članovi Nadzornog odbora su: hadži Arif Beganovic, hadži Fikret Cerić i hadži Sejfudin Rizvić, a članovi Statutarne komisije su: Samir Mustafić, hadži Adem Trnjanin i Armina Talić. Predsjednik skupštine BEKO je Zijad Alić, a potpredsjednik Mevludin Salkanović.
Primarna svrha, odnosno misija Bošnjačke Edukativno Kulturalne Organizacije B.E.K.O. je:

 • Njegovanje, održavanje i očuvanje vjere, tradicije, kulture, jezika, i identiteta ljudi bošnjačkog porijekla kao i njihovih direktnih potomaka u državi Oregon i južni Washington,
 • Promicanje dobra i odvraćanje od zla,
 • Staranje o vjerskim pravima Bošnjaka i u skladu sa mogućnostima osiguravanje svojim pripadnicima i clanovima izvršavanje islamskih duznosti,
 • Pružanje edukativnih usluga u oblasti bosanskog jezika, engleskog jezika, religijskih učenja, kao i ostale vrste edukacije pripadnika zajednice kako bi olakšalo njihovu integraciju u američko društvo kao uspješne i produktivne članove društva.
 • Davanje nade u život i bolja životna načela, borba protiv depresije i ostalih oblika bolesti modernog društva, pomoć svim onima kojima je to potrebno, unutar i van naše zajednice, kroz promovisanje vjere i vjerskih principa kao i kroz pružanje osjećaja pripadnosti grupi, te zalaganje za očuvanje vrijednosti braka i muslimanskog porodičnog i cjelokupnog zivota,
 • Učestvovanje u organizaciji i potpomaganju konferencija, diskusionih grupa, medjuvjerskih dijaloga, i dr. sa svrhom poučavanja i ohrabrivanja društva u edukaciji o islamu i njegovoj duhovnosti, te da demonstrira Islam kao vjeru tolerancije i pravde,
 • Organiziranje djelatnosti kojima se stječe, štiti i uvećava imovina BEKO džemata i organizacije,
 • Saradnja i razmjena iskustava sa drugim islamskim i ne-islamskim zajednicama i organizacijama,
 • Promoviranje suživota, međuljudske i međureligijske komunikacije i aktivnosti sa drugim vjerskim i neprofitnim zajednicama i organizacijama,

U periodu od zvaničnog osnivanja BEKO džemata i organizacije nije bilo nekih značajnijih aktivnosti. Održavani su mevludi i tevhidi po kućama naših Bošnjaka, džuma namaz se klanjala po arapskim mesdžidima. Tako je bilo do 2003. godine kada na područje Portlanda doseljava Jasmin Huskić koji biva angažiran da volonterski i ponekada part-time obavlja dužnosti imama BEKO. Njegovim radom i aktivistima Upravnog odbora i manjeg broja članova BEKO prvo se iznajmljuju prostorije na Stark Street-u gdje se obavljaju određene aktivnosti, kao što su mektebska nastava, džume, bajrami i prigodna druženja bošnjačkih familija.

Nakon toga, 2009. godine kupuje se objekat sa zemljom na SE Foster Road koji se malo renovira da se mogu nastaviti održavati određene aktivnosti. 2011. godine se kreće u totalnu renovaciju BEKO objekta da se obezbjede bolji uslovi za rad i aktivnosti. 1. januara 2013. godine BEKO upošljava imama u punom randnom vremenu i to je Abdulah Polovina. Sljedeće godine, 2014 BEKO džemat i organizacija je domaćin 19.-ih po redu Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike u čijem sklopu je uz prisustvo velikog broja gostiju Bošnjaka iz svih djelova Sjeverne Amerike i specijalnih gostiju iz Bosne i Hercegovine svečano otvorena BEKO džamija i bošnjački centar. Radovi na BEKO džamiji su okončani u novembru 2015.godine proširenjem ulaznog dijela i izgradnjom dvije munare.

Ono što je još važno istaći za BEKO džemat i organizaciju jeste da se pored mektebske nastave, održava i škola Bosanskog jezika, te djeluje folklorna grupa “Zlatni Ljiljani” i hor ilahija i kasida “Rose” kao i BEKO humanitarni fond. Mektebsku nastavu podučavaju Abdulah Polovina, Hatidža Polovina, hadži Fikret Cerić i Medina Imamovic. Školu Bosanskog jezika održavaju Džemila Šabanović, Elvira Mustafić, Samir Mustafić i Medina Imamović. Folklornu grupu vode koreografi Armina Talić i Mevludin Salkanović. U plaću je da se zvanično pri BEKO-u oformi i omladinska sekcija, te sekcija ili udruženje žena BEKO.

Krajem 2014. godine na zasjedanju vanredne skupstine BEKO donesena je odluka o ulasku i realizaciju projekta BEKO mezarje. Sačinjen je ugovor o kupovini 400 mezarskih mjesta sa Evergreen Memorial Garden grobljem u Vancouver-u i taj projekat uveliko je u toku i fin broj članova BEKO se odazvao i donirao novčana sredstva za ovaj projekat.

Tokom svih ovih godina djelovanja BEKO džemata održan je veliki broj različitih programa i aktivnosti. Dovođeni su gosti, ne samo sa podrucja Sjeverne Amerike, nego i iz naše domovine Bosne i Herecgovine. Te aktivnosti mahom su vezane za obilježavanje značajnih datuma kako iz islamske tako i iz naše bošnjačke i bosanskohercegovačke tradicije, historije i kulture. Neke od njih su obilježavanje mubarek odabranih i značajnih dana i noći kroz učenje mevluda i tevhida, obilježavanje Dana državnosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Dan sjećanja na genocide počinjen u Srebrenici i na području opštine Prijedor. Ove godine (2015) na dostojanstven način je obilježen 11. juli Dan srebreničkog genocida na Portland State Univerzitetu, popraćen kasnije marčom mira i respekta kroz centar grada Portlanda.

Više informacija o aktivnostima BEKO džemata i organizacije može se naći na web strani:
http://www.becopdx.com/, te na BEKO Facebook stranici: https://www.facebook.com/beco.portland/?ref=hl

Takođe, kao i svaki džemat i naš je u konstantnoj potrebi za donacijama i novčanoj pomoći da se urade planirane i neplanirane aktivnosti i projekti tokom godine. Koristimo priliku da sve one koji budu pročitali ovu reportažu i predstavljanje BEKO džemata pozovemo da shodno svojim mmaterijalnim mogucnostima pomognu ovaj džemat. Poseban poziv da pomognete donacijama BEKO humanitarni fond preko kojeg stipendiramo naše studente u Bosni i Hercegovini i pomažemo one u velikoj potrebi.

Hvala i molimo Svevišnjeg Gospodara da vam ukabuli i u sevab upiše. Amin!

Svoje donacije mozete slati na:
BECO
12338 SE Foster Road
Portland, OR 97236
A i javite nam se na email: becopdx@gmail.com

I za kraj, BEKO džemat i organizacija u Portland-u je aktivni član Islamske Zajedniće Bošnjaka u Sjevernoj Americi (ICNAB), preko koje održava institucionalnu, pravnu, i duhovnu povezanost sa Islamskom zajednicom u BiH.

BEKO je konstantno aktivan u zajedničkim akcijama i aktivnostima ICNAB-a. Jedan je od aktivnijih i ažurnijih džemata, ne samo tokom procesa reorganizacije naše krovne vjerske organizacije ICNAB, nego kontinurano po pitanju svega što se dešava na nivou ICNAB-a. Kao što smo ranije naveli, BEKO džemat je aktivni clan ICNAB-a i redovno izmiruje članarinu i ostale materijalne obaveze i akcije ICNAB-a, aktivno učestvuje u radu džemata u okviru Medžlisa 1 West.

Molimo Uzvišenog Allaha Dželle Šanuhu da bude zadovoljan našim čistim namjerama, podrži naše svako hajirli djelo, ukabuli ga i neka je zadovoljan našim cjelokupnim životom, a ishod i rezultat pripadaju Njemu. Allahu dragi, budi svjedok da smo se trudili i pomozi Svoje skromne sluge da ustraju na putu islama i omogući da nam posljednje riječi na dunjaluku budu: Ešhedu en la ilahe illellah, ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu. Amin!

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.