Ramazanski nasihati – 15. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Najbolji govor tokom ramazana – Zikrullah

O važnosti zikrullaha na mnogo mjesta se govori u Kur’anu. Evo nekoliko ajeta koji govore o tome. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: “O vjernici, neka vas vaši imeci i vaša djeca ne odvrate od zikrullaha (sjećanja na Allaha). Koji to urade, pa oni su propali.” (Munafikun, 9.)

Rekao je Uzvišeni Allah dž.š.:

“Ko odvraća od zikra (spominjanja) Milostivog, Mi ćemo mu privezati šejtana pa će mu on biti drug. A oni uistinu odvraćaju od Pravog puta, a misle da su upućeni. A onda kad nam dođe reći će: „Kamo sreće da je između mene i njega bila udaljenost dva istoka. Ružan li je on drug!” A neće vam koristiti danas ako ste nasilje učinili, vi ćete u kazni biti udruženi.” (Zuhruf, 36.-39)

Rekao je Uzvišeni Allah dž.š.:

“Čitaj ono što ti je objavljeno i klanjaj namaz. Namaz uistinu sprječava od loših i nevaljalih djela, a Allahov zikr je veći.” (Ankebut, 45)

Evo nekoliko primjera zikra kojim je Allahov Poslanik s.a.v.s. veličao Uzvišenog Allaha dž.š.. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ko stotinu puta izgovori:

LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHULA ŠERIKE LEH, LEHUL MULKU VELEHUL HAMDU VEHUVE ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR,

NEMA BOGA OSIM ALLAHA, ON JE JEDINI, NEMA DRUGA, NJEMU PRIPADA VLAST NAD SVIM, NJEMU PRIPADA SVAKA HVALA I ON JE SVEMOĆAN,

ima vrijednost oprosta deset robova, upisuje mu se stotinu nagrada a briše stotinu grijeha, to će mu biti zaštita od šejtana za taj dan do zalaska sunca. Niko od njega neće biti bolji.”(Muslim)

Veličanje Allaha dž.š. riječima kojima iskazujemo priznanje da je samo Allah Jedan, Jedini, najveći je vid ispoljavanja i ispovijedanje vjere u Jednog Boga. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: Najbolje što sam izrekao ja i Vjerovjesnici prije mene je: Nema Boga osim Allaha, On je Jedini, nema druga, Njemu pripada vlast nad svim, Njemu pripada svaka hvala i On je svemoćan.” (Tirmizi)

Da je ovo najbolji način veličanja Allaha dž.š govori nam sljedeći hadis u kojem Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: “Najbolje spominjanje Allaha je sa – La ilahe illellah.”U drugoj predaji koja govori o istoj temi navodi se da će biti bolji samo onaj ko prouči više. Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao je Ebu Hurejri r.a.: ,”O Ebu Hurejre! Svako dobro djelo koje uradiš vagat će se na Sudnjem danu, osim šehadeta: La ilahe illellah. Šehadet se neće stavljati na vagu, jer kad bi šehadet bio stavljen na jedan tas vage onoga ko ga iskreno izgovori, a na drugi tas stavljena sedmera nebesa i sedmere zemlje, i sve što je na njima, tas sa La ilahe illellah bi pretegnuo.”

Ebu-Musa, r. a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Primjer onoga koji spominje Allaha i onoga koji ne spominje Allaha, primjer je živog i mrtvog.” (Buharija i Muslim) Abdullah ibn-Busr, r. a. prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. došao jedan čovjek i rekao: „O Allahov Poslaniče, propisi islama su se namnožili, reci mi nešto čega bih se čvrsto držao”. Poslanik, s.a.v.s. mu odgovori: “Neka ti jezik stalno bude vlažan od zikrullaha.” (Tirmizi)

Allah, dželle ša’nuhu, u hadisi-kudsijji je rekao: “Koga zikr zaposli pa ne traži od Mene, dat ću mu više nego što dajem onima koji traže.”(Buharija i Tirmizi)

Buharija i Muslim bilježe hadis koji prenosi Ebu-Hurejre, r. a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Allah ima meleke koji obilaze puteve tražeći one koji čine zikr. Pa kad nađu narod koji čini zikr, onda se dozivaju riječima:

“Požurite ispunjenju vaših potreba” te ih onda okruže svojim krilima do dunjalučkog neba, pa ih Gospodar njihov upita, a On najbolje zna:

“Šta govore moji robovi?”

Oni odgovore: “Slave Te, veličaju i zahvaljuju Ti!”

Pa ih On upita:

“A jesu li Me vidjeli moji robovi?”

Meleki odgovaraju: “Ne, tako nam Allaha, Naš Gospodaru, nisu Te vidjeli.” Allah upita:

“A da su Me vidjeli?”

Meleki odgovaraju: “Da su Te vidjeli, još bi Te više obožavali, zahvaljivali Ti i slavili Te.” Allah upita:

“Šta traže moji robovi?”

Meleki odgovaraju: “Traže Džennet?” Allah upita:

“A je su li ga vidjeli?”

Meleki odgovaraju: “Ne, Allaha nam, nisu ga vidjeli.” Allah upita:

“A kako bi bilo da su ga vidjeli?”

Meleki odgovaraju: “Da su ga vidjeli, još bi ga s većom čežnjom tražili i još bi ga više željeli.” Allah upita:

“Od čega traže zaštitu?”

Meleki odgovaraju: “Traže zaštitu od džehennema.” Allah upita:

“A je su li ga vidjeli?”

Meleki odgovaraju: “Ne, Allaha nam, nisu ga vidjeli.” Allah upita:

“A kako bi bilo da su ga vidjeli?”

Meleki odgovaraju: “Da su ga vidjeli, više bi bježali od njega i još bi se više bojali.” Allah onda kaže:

“Vas navodim za svjedoke da sam oprostio tim Mojim robovima.”

Onda jedan melek kaže: “Među njima ima jedan koji njima ne pripada, nego je s njima prisutan radi neke svoje potrebe.” Allah kaže:

“To je društvo i niko ko s njima sjedi ne treba biti nesretan.”“

Iz ovo nekoliko hadisa, koji govore o zikrullahu, daje se objašnjenje i nudi način kako bi što efikasnije očistili svoja srca i približili se našem Gospodaru kako bi zadobili Njegovu naklonost. Cilj zikrullaha je postizanje smirenosti, jer samo na takav način može se postići isticanje lijepih osobina i njihova nadmoć u odnosu na ružnu narav. Allah dž.š. kaže: “One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah pomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!” (Er- Ra’d 28)

Iz ovog proizilazi da je u Lejletul kadru lijepo određeno vrijeme provesti čineći zikrullah, riječima za koje imamo potvrdu da su nešto najvrednije sa čim su došli Allahovi Poslanici. Allahov Poslanik s.a.v.s. kako se navodi u brojnim predajama, provodio je vrijeme u izgovaranju La ilahe illellah, ponavljajući ih i po stotinu puta, a nekada i više.

Allah dž.š. svemu je odredio mjeru i za svaki ibadet imaju pravila po kojima činimo određene ibadete, jedino u zikrullahu Allaha dž.š. nije odredio mjeru, nego je Uzvišeni Allah dž.š. rekao: “O vjernici Allaha spominjite što više.” (Ahzab 41)

Allahu dž.š. najdraže je djelo na kojem se ustraje pa makar i malo bilo, tako i sa zikrullahom, lijepo je da se sjećamo Allaha dž.š., ne samo u ramazanu, nego i mimo ramazana. Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: “Dvije su izreke lahke na jeziku a teške na vagi; Veličina i zahvala pripadaju samo Allahu! Veličina pripada samo Allahu Uzvišenom.” (Buharija)

Ovakvih i sličnih hadisa ima mnogo. Bila mi je namjera da pokušam bar malo osvijetliti način na koji je Allahov Poslanik s.a.v.s. provodio ramazan i koje je sve ibadete činio u njemu.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu