Ramazanski nasihati – 23. noć

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Značaj davanja sadake

 

Mi se nalazimo u deset zadnjih dana mubarek Ramazana gdje je pored noćnog namaza vrijeme da se podsjetimo za vrijednostsadake.

Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kad bi se vratila na dunjaluk, u ajetu: “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem…”, a nije rekla da obavim umru, namaz ili da postim?

Kazali su učenjaci: “Umrla osoba je spomenula sadaku samozbog toga, jer je vidjela kakva je nagrada za nju nakon što je preselila, pa povećajte davanje sadake, jer će osoba na Sudnjem danu biti u hladu svoje sadake”.

Sadaka je odraz i dokaz imana

Zahvalnost pripada Allahu koji vjerniku uvijek pruža priliku za hajr i korisna djela, koji nagrađuje za sadaku i mnogostrukonamiruje za nju, koji voli čestite i koji u svome Kitabu kaže:”Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali odonoga što volite”! (Alu Imran, 92. ajet). Hvala Allahu koji nazahvalnost uzvraća povećanjem:»Ako budete zahvalni, Ja ćuvam sigurno povećati»! (Ibrahim,7. ajet). Neka je salavat na njdarežljivije biće, koje kaže:”Sadaka neće umanjiti imetak”!
Ibrahim, a.s, bi dijelio najbolje što je imao, pa mu je neko rekao kako bi i malo manje bilo dovoljno, a on je odgovorio: “Kako ću od Allaha tražiti najbolje i najvrijednije sa onim što je kod mene najgore i bezvrijedno»!

1. Sadaka je dokaz imana.
Ako je sadaka rezultat iskrene želje da se nekome pomogne u ime Allaha, onda je ona dokaz imana. Dolazi od glagola sadaqa što znači potvrditi. Sam Poslanik, s.a.v.s, je rekao:”Sadaka je dokaz”!
Imam en-Newewi kaže:”Sadaka znači dokaz koji govori o imanu onoga ko je daje, jer munafik ne daje sadaku zato što je ne shvata vjernički. Onaj ko daje sadaku, on njome dokazujeiskrenost svoga vjerovanja. A Allah najbolje zna”!

2. Sadaka je moralna osobina Poslanika a.s.

Od Ibnu Abbasa, r. a, se prenosi da je rekao:”Poslanik, s.a.v.s, je bio najdarežljiviji od ljudi, a najviše je dijelio u ramazanu kad gaje Džibril, a. s, poučavao Kur’anu. Bio bi darežljiviji od plodnogvjetra”.

3. Sadaka liječi bolest i otklanja nevolje.
Među najveće koristi sadake je to što ona može biti uzrokizliječenja bolesnika i što otklanja razne nevolje i iskušenja. Poslanik, s.a.v.s, kaže:”Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom”.
Enes b. Malik: “Zaista Allah zbog sadake i čuvanja rodbinskih veza, insanu produžava život, štiti od teške smrti i od sveganeželjenog i štetnog”!
Ibnul Qajjim, r. a, kaže: “Koji ljekar ne posmatra srce bolesnikai njegovo duhovno stanje, i koji bolesnike ne liječi sadakom, tajnije ljekar”.

4. Onaj koji daje sadaku dobija nagradu iste vrste.
O tome govori hadisi kudsi u kojem Allah kaže:»Čovječe dijelida ti dadnem»! Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.vs, rekao:»Ko od mu’mina otkloni neku dunjalučku brigu ilinevolju, Allah će od njega otkloniti brige na kijametskom danu, ko nekome olakša teškoću, Allah će njemu olakšati i nadunjaluku i na akhiretu. Ko pokrije nekome sramotu, Allah ćenjega pokriti i na dunjaluku i na akhiretu. Allah je robu napomoći, sve dok rob pomaže svome bratu».

5. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake.
U hadisu stoji: “Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori:”Allahu naknadi onome ko dijeli”, a drugi govori:”Allahu, daj propast onome ko uskraćuje”.

6. Sadaka uvećava imetak i donosi rizk.
Allah kaže:”Ko će Allahu dati lijep zajam, pa da mu mnogostruko vrati”! (Bekare,245) Allah takođe kaže:”Šejtanvam samo siromaštvo obećava i razvrat naređuje, a Allah obećava oprost od Njega i veliku dobrotu. Allah je zaistaneovisan i sve zna”! Al-Bekare, 268

7. Sadaka briše grijehe i povećava stepene.
Allah kaže:”Uzmi iz njihova imetka sadaku (zekat), da ih time očistiš i uzdigneš”. (At-tauba, 103. ajet). U komentaru ovog ajeta, As-Sa’di kaže:”Da ih očistiš od grijeha i lošeg ponašanja ida ih uzdigneš na veći nivo ponašanja, da čine bolja djela, kako bi im se povećala nagrada na dunjaluku i na ahiretu i kako bi im se povećao imetak”. Poslanik u hadisu kaže:”Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru”.

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu