Hutba: Značaj i poruke Isra i Miradža

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Hatib: Osman-ef. Brkić

Neka je hvala Allahu dž.š. Najmilostivijem i jedinom Rabbu svih svijetova na blagodati dini islama,imana i ihsana, na blagodati pripadanja ummetu Muhamedovom neka je na njega salavat i selam,na njegovu časnu porodicu(ehli bejt),ashabe,na naše bosanske šehide i na sve one koji život usmjeravaju na porukama Časnog Kur’ana i Hadisa.

Poštovana braćo, danas je po hidžretskom kalendaru 26.Redžeb 1436.h.g. Danas govorim na temu “Značaj i poruke Isra i Miradža “. Za ovu temu trebalo bi zaista puno više vremena od jedna hutbe. Uz Allahovu pomoć pokušaću da kažem neke osnovne poruke i vrijednosti. Allah dž.š. u suri Isra kaže: “Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz Hrama Časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. – On, uisitinu, sve čuje i sve vidi”.

Ovo putovanje poslanika Muhammeda a.s. je kako vidimo spomenuto u Kur’anu i ono je ujedno i druga mudžiza Poslaniku a.s. po važnosti nakon Kur’ana.O ovom događaju također Poslanik govori u mnogim hadisima. Isra označava putovanje Poslanika Muhammeda a.s. duhovno i tjelesno od Mesdžidu-l-Harama iz Meke, do Mesdžidu-l-Aksaa u Kudsu, koje iznosi udaljenost četrdeset dana i noći hoda, dok Mi’radž označava putovanje od Mesdžidu-l-Aksaa do najvišeg neba, odnosno “Sidretu-l-Muntehaa” (Konačne perde). Riječ “Lejlen” koja se spominje u prvom ajetu Sure Al-Isra označava dio noći, a ne cijelu noć što je još veća mu’džiza.

Treba imati u vidu kontekst vremena u kojem se desila Isra i Mi’radž. Naime to je 11 godina po poslanstvu Muhammeda a.s.( 621.). Od pocetka Objave i misije Muhammeda a.s. pozivanje u vjeru je prvo tajno 3 god. a zatim javno. Poslaniku a.s. i njegovim sljedbenicima mušrici, neprijatelji islama su pravili različite prepreke: mučili ih, ubijali, protjerivali, tri godine potpuno ih izolirali u pustinju ostavljajući ih bez hrane i vode, a vrhunac svega biće da na Ahiret preseljavaju Poslanikova a.s. dva najveća oslonca Hatidža, r.a., i amidža Ebu Talib. Ova godina je nazvana senetu-l- huzn (Godina tuge). U ovakvim okolnostima Allah dž.š. podario je Muhammedu a.s. Isra i Mi’radž pokazivajuci mu znamenja.

Znamo da je Mesdžidu-l-Aksa bila prva kibla muslimana i ujedno je mjesto gdje je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, klanjao kao imam ostalim Allahovim poslanicima. Kada je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, izašao iz Mesdžidu-l-Aksaa, Džibril mu je ponudio čašu vina i čašu mlijeka, pa je on odabrao mlijeko, a onda je Džibril rekao: “Odabrao si “fitru” (ono što je prirodno), a da si odabrao vino, tvoj ummet bi zalutao.”(Buharija)

Govoreći o ovom događaju, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu koji bilježi imam Buharija, kaže: Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:”Kada sam bio na prijelazu između jave i sna, došao mi je onaj koji je došao i rasporio mi grudi, izvadio mi je srce, oprao ga i ponovo vratio, potom je došla jahalica koja je bila manja od mazge, a veća od magarca, koja je bila bijela i koju zovemo Burak, pa sam uzjahao na nju…» (Buharija) Isra’ i Mi’radž, je bila dodatna snaga Muhammedu a.s. i ashabima, a na koncu i cijelom ummetu da izdržimo sve napore i prepreke na putu misije islama.

Na ovom putovanju Poslanik a.s. je bio počašćen da vidi džennet i džehennem, meleke. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je vidio Džibrila u obliku u kojem je stvoren. Prenosi Enes, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada sam bio uzdignut (na Mi’radžu) i sa Džibrilom došao do najnižeg neba, Džibril reče čuvaru neba: “Otvori!” Upitao je: “Ko je to?” On odgovori: “Džibril.” Upita: “Ima li neko sa tobom?” Odgovorio je: ” Da, ima Muhammed (sallallahu alejhi we sellem)!” Upita: “Zar je pozvan?” Odgovori: “Da!” Otvori se nebo i ugledah čovjeka koji sjedi, a sa njegovu desnu i lijevu stranu je bila po jedna skupina ljudi. Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu, zaplakao bi. Taj čovjek reče: “Dobro došao dobri Poslanik i sin dobrog čovjeka!” Upitao sam Džibrila: “Ko je ovo?” Reče: “Ovo je Adem, a skupine sa desne i lijeve strane su njegovi potomci; na desnoj strani su džennetlije, a na lijevoj džehenemlije, pa kada pogleda na desnu stranu nasmije se, a kada pogleda na lijevu zaplače!”

Potom smo došli do drugog neba, pa je rečeno čuvaru isto što je rečeno i na prvom nebu, pa je otvorio. Na njemu sam susreo Jahju, sina Zekerijaha i Isaa sina Merjemina, na trećem nebu sam susreo Jusufa, na četvrtom Idrisa, na petom Haruna sina Imranova, na šestom Musaa sina Imranova i na sedmom nebu Ibrahima a.s., koji je bio naslonjen na “Bejtu-l-Ma’mur” (“Sagrađenu kuću”), u koju je svaki dan ulazilo sedamdeset hiljada meleka i nije se ponovo vraćalo. Svi su mi oni (poslanici, koje sam vidio) nazvali selam i izrazili dobrodošlicu.” (Buharija) Nakon ovog putovanja, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, se uzdigao do “Sidretu-l-Muntehaa” (“Konačne perde”), a potom se sasvim približio Allahu, dželle še’nuhu: Koliko dva luka ili bliže. (Suretu En-Nedžm: 9) O ovom događaju Allah Uzvišeni govori u ajetima 13.-18. Sure En-Nedžm: On ga je i drugi put vidio, kod Sidretu-l-Muntehaa, kod kojeg je džennetsko prebivalište, kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo, pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio, vidio je velika znamenja svoga Gospodara.

Namaz dar Miradža braćo jako je važno da shvatimo da nam je Allah dž.š. upravo na Isra i Mi’radžu propisao klanjanje namaza, prvo pedeset, a potom pet namaza, svaki namaz kao deset namaza, kao što stoji u hadisima Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem. Do ove olakšice je došlo na savjet Musaa a.s. koji je kazao Poslaniku sallallahu alejhi we sellem da njegov ummet neće izdržati da klanja pedeset namaza, te da traži olakšicu, a Allah dž.š. prihvata i strogo naređuje obavljanje pet namaza u danu i noći.

Naš poznati alim hfz. Ismet Spahić u svojoj knjizi hutbi bilježi detalj, a kojeg prenosi Ebu Hurejre r.a. kada je Uzvišeni Allah upitao miljenika Muhammeda a.s. šta traži od Njega, a Poslanik a.s. je odgovorio : “Ummet!” Pogledaj reče On,Uzvišeni,”ispred sebe”. Pogledao sam i vidio veliko beskrajno more,a u njemu jedno drvo,na tom drvetu ptica i u njezinom kljunu malo zemlje,koliko jedno zrno.Veličanstveni i Moćni reče: “ More – to je Moja milost,ono drvo – to je Dunjaluk, ptica je tvoj Ummet, a ona mrva zemlje u njezinu kljunu – to su grijesi tvoga Ummeta. Da ona ptica ispusti onu mrvu zemlje – da li bi se to primjetilo na površini mora? Nemoj brinuti za grijehe tvoga Ummeta, Ja sam najmilostiviji. Kad oni ne bi griješili, stvorio bih ljude koji griješe i opraštao im. Tvom Ummetu je jedna trećina grijeha oproštena tvojim noćašnjim dolaskom, druga trećina će im biti oproštena tvojim šefa’atom (zauzimanjem) na Sudnjem danu, a trećina ce im biti oproštena Mojom milošću i oprostom”. (Iz djela Tefdžiru-t-tesnim fi kalbin selim).

Cijenjena braćo ima li ko da nas voli kao Allah Uzviseni i resuli ekrem Muhammed a.s.? Zato trebamo biti svjesni poruke i značaja dara poslaniku Muhammedu a.s. kroz Isra i Mi’radž. Darom namaza, nadajući se Poslanikom a.s. šefa’atu i Allahovom rahmetu doživimo lični miradž, preporod jer “namaz je miradž vjernika”. Namazom braćo odgajajmo sebe i porodice i tako djelujmo ovom nezamjenjivom i blagodarnom inspiracijom miradža kako bi se mijenjali na bolje, kako bi se uzdigli i oslobodili grijeha i svih prepreka i nesuglasica što nam stoje na putu ličnog uspjeha,u porodici, u džematu i zajednici, na tragu sreće i zadovoljstva na obadva svijeta.

Kod nas je već duga tradicija u lijepoj nam domovini da se uz ove mubarek dane i noći sjetimo važnosti institucije vakufa. Budimo od onih koji ne žale imetaka, znanja, truda u hizmetu i pomaganju naše Islamske zajednice kako ovdje u dijaspori tako i u domovini. Molim Uzvišenog Rabba da nas osnaži i pomogne na putu hajra, da učvrsti naše korake na putu svekolikog islamskog progresa i napretka.Molimo Allaha Uzvišenog da nam podari Muhammedov a.s. šefa’at i Svoju milost na danu polaganja računa. Amin!!!

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3