Hutba: Čast i dostojanstvo muslimana

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Neizmjerna zahvala pripada Allahu Uzvišenom na daru Islama riječima kojima nikada dovoljno svoju zahvalnost iskazati ne možemo, hvala Gospodaru na dragocjenoj časti da nosimo breme islamsko na svojim jezicima i u praksi života.

Neka su salavat i selam na najodabranijeg Allahovog poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, naše uzorite šehide te na sve one koji ih slijede do Sudnjeg dana.

Molim Gospodara svih svjetova da nas učvrsti na Pravom putu i da nas ne stavlja na iskušenja koja nećemo moći podnijeti.

Cijenjena braćo!

U današnjoj hutbi želim podstaći prvo sebe, a onda i vas na jednu od najznačajnih stvari u životu svakog čovjeka, a to je čuvanje časti i dostojanstva muslimana.

Čast možemo definisati kao čovjekov ugled, dostojanstvo, poštenje, moralnost, ono što se tiče čovjeka ili njegove porodice i apsolutno svega što je nekom sveto.

U islamskim principa naći ćete fundamentalnim da se zabranjuje bilo kakva vrsta ataka na život, imetak, ali i na čast i dostojanstvo ili mi bismo kazali obraz čovjeka.

Donekle, danas su ljudi sigurni od napada na život i imovinu, ali ova treća svetost dostojanstva, časti i ugleda je nažalost često prisutna ako hoćete i kod onih koji klanjaju, poste itd.

Usuđujem se kazati da ponašanje po tom šablonu dakle, zanemarujući ovu svetost časti i dostojanstva uzrokom je sve veće dekadence i pada u međusobnim odnosima u zajednici.Poslušajmo kur’anske primjere koji trebaju biti vodilja u međusobnim odnosima.

تْيغَجَسَسَّوُا ولََتمْ ولََإثِنَّبعَضْ الظإنِنَّثَيِراً م نِ الظنَبِوُا كوُا اجتْذَّيِن آمنَيَهُّاَ الياَ أ مَِْ لكْنَ يَْمُ أكَََُُيَ بِ ُِ أمُ بعَ اًُْ أب بعَُُُّْ مُوُه واَتتْرَهَُِاً فخَيِه ميَتْأ وَاَّب ر يََِّم تاللَّإنِوُا اللَّق

“O vjernici, klonite se mnogih sumljičenja, neka sumljičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, – a vama je to odvratno -, zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.”(Hudžurat, 12.)

Kada bismo ovaj kur’anski tekst primjenili praktično, onda bismo zaista biranim riječima govorili, malo govorili ili najviše šutili. Stara narodna poštapalica kaže: “Govor je srebro, a šutnja je zlato.“ Ili: “Kol’ko puta sam nešto rekao pa sam se pokajao, a kol’ko puta sam prešutio, pa mi je poslije bilo drago.“ A jedna od najčešćih kad već se voli govoriti: “Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara.“

Ukoliko nešto tvrdimo onda je to potrebno i argumentirati, u slučaju optužbe valja pozvati svjedoke da nam to potvrde.Ukoliko sumnjičimo, pravimo pretpostavke da se o nekoga možemo ogriješiti. Svaka vrsta govora sigurno ima svoje posljedice, a znajmo da Uzvišeni ima svoje pisare meleke koji pišu naša djela i riječi i bićemo dakako za to pozvani na odgovornost pred Pravičnim Kadijom pred kojim ćemo odgovarati za svoje riječi i djela.

جْاَهلِيِن عَرْضِ عنَ العْرُفْ وأَمْرُ باِلوْ وأَعْفَذُ الخ

“Ti sa svakim – lijepo! i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!”(El-A’raf,199)

Ibn-Džerir i Ibn Ebi-Hatim navode: Junus nam je pričao: Sufjan – tj. ibn Ujejne – pričao nam je od Ubejja, da je on rekao: Kada je Allah Uzvišeni objavio Svome Poslaniku, s.a.v.s.: “Ti sa svakim – lijepo! i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!” , Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao je: “Šta je ovo, Džibrile?” A on mu je odgovorio: “Allah ti naređuje da oprostiš onom ko ti nepravdu nanese, da daš onom ko tebi ne da i da odeš onom ko tebi ne dolazi.”

Da bi neko uspio ovako postupiti potrebno je biti visoko moralna osoba sa jakom snagom sabura.

Isto tako, važno je uvijek prije ishitrenog odgovora iz afekta prvo preispitati samoga sebe, da li smo možda počinili neki grijeh, pa nas Allah Uzvišeni stavlja na iskušenje. Pokajmo se Allahu i oprostimo, nikad nemojmo vratiti istom mjerom, pa i onda kada smo u pravu. Jer nagrada kod Allaha dž.š. je veća od toga.

Naši domovi ukrašeni su slikama Haremi šerifa, muslimanima je Kaba, Allahova kuća najsvetije mjesto na dunjaluku, i kada bi neko pred njim kazao nešto loše ili učinio loše prema toj svetinji bio bi u stanju i fizički se obračunati. Poslušajmo sljedeću predaju i uporedimo svoj odnos prema tome.

Prenosi Amr ibn el-As: ‘Vidio sam Poslanika s.a.w.s. kako tavafi oko Kabe i govori: “Kako si samo lijepa i kako je lijep tvoj miris. Kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mjesto kod Allaha. Tako mi Uzvišenog Allaha čast mu’mina je kod Allaha veća od tvoje časti, o Kabo. Njegov imetak, njegova krv, i da se o njemu ne misli nego samo dobro. Tako mi Allaha rušenje Kabe kamen po kamen je manji grijeh kod Allaha nego da se uvrijedi čast mu’mina ili da se prolije njegova krv.” (Ibn Madže)

Nakon ovoga upitajmo sami sebe koliko puta dnevno pustimo jezik da priča ili ruku da piše, prste da tipkaju po tastaturi ili touch screenu a bez prethodno dobro promišljenog, hoćemo li time napraviti neku korist, ili ne daj Bože učiniti štetu i nekoga potvoriti, ogibetiti, udariti na njegovu čast i dostojanstvo. Jezik je kao strelica, kad se jednom s njega odapne teško je povratiti, ali su njegove rane dakako trajnije i dublje nego li one od strijele.

Nije dozvoljeno da čovjek spominje drugog čovjeka po onom što bi ga naljutilo (što mu ne bi bilo drago, što bi učinilo da se loše osjeća) pa makar se radilo i o istini. A šta tek onda ako ga spomene neistinom?!

Kolika je vrijednost časti govori nam i činjenica da je Poslanik a.s. upravo čast spomenuo na samom početku poznatog govora na Arefatu na oprosnom hadžu. Plemeniti Poslanik a.s. tada je rekao: “O vjernici, bojte se Allaha dž.š. i budite humani i pravedni između sebe i prema drugima. O ljudi, vaši zivoti, vaši imeci i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen i svet ovaj mjesec, današnji dan i mjesto Arefat na kome se nalazimo sve dok se ne sastanete sa Gospodarem vašim.”

Podsjećam vas na još par hadisa u kojima nam Poslanik a.s. poručuje:

“Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani, a najbolji vjernik je onaj koji je najljepše naravi, najbolji muhadžir je onaj koji se čuva Allahovih zabrana, harama, a najveći borac-mudžahid je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime Uzvišenog Allaha.”(Hadis prenosi Taberani od Ibn Omera)

”… ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove mahane, jer ko bude istraživao njihove mahane, Allah će istraživati njegove mahane, a čije mahane Allah bude istraživao, osramotit će ga u njegovoj kući.” (Tirmizi)

Draga braćo potrudimo se da budemo od onih koji čuvaju svetost časti i dostojanstva svakog čovjeka, time ćemo ako Bog da postići Božije zadovoljstvo i na ovom i budućem svijetu, a nasuprot tome zaradićemo Allahovu srdžbu. Budimo od onih koji znamo praštati, pokajmo se Allahu za grijehe, tražimo da nas sačuva od šejtanskih spletki kojima ljude zavađa i uživa u tome.

Budimo od onih koji činimo dove za drugoga, da nas Allah popravi i od grijeha sačuva. Na taj način ćemo se svi okoristiti. Uvijek je bolja dova i praštanje nego kritika kojom se može napraviti samo veća šteta. Allahu moj, učini me neovisnim kroz znanje, okiti me blagošću, počasti me bogobojaznošću i uljepšaj me sklonošću ka opraštanju! Allahu podari nam sloge, ljubavi i razumijevanja, učvrsti naše saffove na iskrenom odnosu prema Tebi, našoj porodici, prijateljima i zajednici. Amin!

KALENDAR DOGAĐAJA

13. May 2023.

Skupština IZBSA

01. September 2023.
16. September 2023.

Otvorenje džamije "Selam" u Grand Rapidsu