Čednost (opsirnog smisla) i njena reflekcija na našim životima

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Čednost (opširnog smisla) i njena reflekcija na našim životima

Allah je stvorio čovjeka kao najcijenjenije i najčasnije stvorenje na Zemlji. Sloboda je najveća vrijednost ljudskih bića. Određene prepreke poput požude i pohlepe ometaju slobodu. Imajući osjećaj skromnosti i čednosti će nam pomoći u oslobađanju od tih prepreka i postizanju istinske slobode. Čednost(iffet), jezički definirano znači “suzdržavanje od onoga što je vjera zabranila kao i izbjegavanje djela i riječi koje nisu dopuštene u islamu”, a u moralnom smislu, znači “vrlina koja jednoga drži podalje od prekomjernog prepuštanja u tjelesne i fizičke užitke.” Osjećaj čednosti je urođeni kvalitet ljudskih bića i jedan je od najistaknutijih odlika ljudi koja ih razlikuje od drugih bića.

Dragi vjernici!

Čuvanje čednosti kao što Kur’an Časni navodi da klanjanje namaza sa skromnošću i strahopoštovanjem, udaljavanje od besciljnih stvari, davanje u dobrotvorne svrhe, čuvanje čednosti, poštivanje emaneta i dogovora je odlika istinskog vjernika i onima koji čuvaju svoju čednost je obećana velika nagrada. Ujedno Allah s.w.t je rekao:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.” (An-Nur, 30)

Poslanik s.a.v.s je rekao:

الْحَيَاءُالإِسْلاَمِ وَخُلُقُ خُلُقٌ دِينٍ لِكُلِّ

Svaka vjera ima urodjeni karakter. Karakter islama je cednost/iffet.

Naš Poslanik je učio svoje ashabe načelima i ibadetima vjere islama zajedno sa moralnim vrijednostima, kao što su integritet i čednost. Kada je on upitan od strane bizantskog vladara Herakliusa o savjetima koji je naš Poslanik dao svom ​​narodu, Ebu Sufjan je je rekao: “On nam savjetuje poštenje i čestitost, i zaštita i briga prema rodbini”.

Čednost je jedna od najvažnijih prava zaštićenih zakonom. Stoga, klevetanje čedne/čestite ljude je jedan od velikih grijeha. Jer, čednost je vrlina od velike važnosti, i osobe s ovom vrlinom uvijek su cijenjene i poželjne.

Društva koje ne njeguju čednost u obitelji, na ulicama, na poslovnim prostorima i u zajednicama će biti nemoćna pred drugim društvima. I oni koji ne cijene i ne njeguju čednost završit će s budućim generacijama koje nemaju moralnih vrijednosti. Želio bih zaključiti današnju hutbu dovom Poslanika Muhammeda a.s:

وَالْغِنَاءَوَالْعَفَافَ وَالتُّقَى الْهُدَى أَسْأَلُكَ إِنِّي اَللَّهُمَّ

“Gospodaru, molim te za uputu, bogobojaznost, čednost i zadovoljstvo/samodovoljnost.

Chastity andIts Reflections on Our Lives

Dear Muslims!

Allah createdhuman beings as the most esteemed and honorable creature on Earth. Freedom is the most valuable asset of human beings. Certain obstaclessuch as lust and greed hinder freedom. Having a sense of modesty and chastity assist us in getting rid of such obstacles and achieving true freedom. Chastity, defined as “to abstain from what’s forbidden by religion, and to avoid deeds and words that are not permissible in Islam”, may also, as a term of morals, mean “a virtue that keeps one away from over-indulging bodily and physical pleasures.”

A sense ofchastity is an innate quality of human beings and is one of the most prominent qualities of the humans that distinguishes them from other creatures.

Dear Believers!

The Holy Quran cites praying in reverence and awe, turning away from purposeless things, giving in Charity, guarding one’s chastity, and respecting one’s trusts and covenants as the qualities of true believers and promises those who guard their chastity a great reward.

Our prophet taught his companions the tenets of the Islamic faith and worship along with moral values such as integrity and chastity. When asked by the Byzantine ruler Heraclius about the advice our Prophet gave to his people, Abu Sufyan said “He advises us honesty and chastity, and to protect and care for relatives”.

Dear Muslims!

Chastity is one ofthe most important rights protected by law. Therefore, to slander people with chastity is one of the major sins.

Because chastity is a virtue of great importance, Individuals with this virtue are always revered and admired.

The societies that do not treasure chastity in their families, streets, and businesses and communities will be powerless in the face of other societies. And those who do not appreciate and treasure chastity will end up with future generations with no moral values.

I would like to conclude my sermon with a prayer as said by the Prophet (PBUH): “O Allah, I ask you for guidance, piety, chastity and self-sufficiency” (Muslim, Zikir, 72).

Džemal ef. Crnkić

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3