Hutba: Kur’an je uputa i spas za sve nas

Sva hvala i zahvala pripada Allahu, dž.š., i salavat i selam neka je na Njegovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s., na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mjesec ramazan je mjesec koji mozda većina nas veže za ibadet posta, međutim Allah, dž.š., u Kur’ani-Kerimu, na jedinom mjestu u kojem po imenu spominje ovaj mjesec, veže ga za Kur’an prije nego propisuje post u ovom mjesecu. Ramazan je dakle primarno mjesec Kur’ana čija je objava počela u najodabranijoj noći, ne samo ovog mjeseca nego cijele godine. Kaže Uzvišeni:

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima, jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla. (El-Bakare, 185)

Uzvišeni Allah nam  na puno mjesta u Kur’anu ukazuje na to da je Kur’an uputa, svjetlost i spas vjernicima. Kaže Uzvišeni:

A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje. (El-Maida, 15-16)

A u suri Junus, 57. ajetu kaže Uzvišeni:

O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.

Mi kao vjernici u to da je Kur’an uputa i spas vjerujemo, međutim, pitanje je da li zaista savjete u Kur’anu tražimo?

A da bismo savjete iz Kur’ana uzeli i razumjeli sa njim se moramo družiti, o njegovim ajetima razmišljati i Kur’an svakodnevno, posebno u mjesecu ramaznu izučavati.

Oni koji Kur’anske ajete uče i sa Kur’anom se druže, vjerovatno su imali situacija u kojima im olakšanje kroz određeni kur’anski ajet dođe. Ja ću nas podsjetiti na samo nekoliko ajeta koji nam mogu pomoći da određene situacije lakše prebrodimo.

Onaj koji je tužan i depresivan neka se sjeti ajeta:

Reci: “Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.” I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! (Et-Tevba, 51)

A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: “Ovo smo i prije jeli” – a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti. (El-Bekare, 25)

 One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju! Onima koji vjeruju i čine dobra djela – blago njima, njih čeka divno prebivalište! (Er-Ra’ad, 28-29)

Onaj koji osjeća da drugi ne cijene njega i njegov trud neka se sjeti ajeta:

I kud god pogledaš, vidjećeš udobnost i carstvo prostrano. Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im Gospodar njihov da piju čisto piće.”To vam je nagrada; vaš trud je dostojan blagodarnosti!” (El-Insan, 20-22)

Onaj koji je nepravedno optužen neka se sjeti ajeta:

zato izdrži do odluke Gospodara tvoga, i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova! I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer, (El-Insan, 24-25)

Onaj prema kome se čini nepravda i kome ljudi spletkare neka se sjeti ajeta:

Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna ono što oni rade. (Ali-Imran, 120)

I oni mu htjedoše postaviti zamku, ali ih Mi onemogućismo. (El-Enbija’, 70)

Onaj koga je obuzeo strah neka se sjeti ajeta:

Onima koji govore: “Gospodar naš je Allah” – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: “Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete. (Fussilet, 30-31)

One kojima je, kada su im ljudi rekli: “Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!” – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: “Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!” I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar. To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici! (Ali-Imran, 175)

Onaj koji je umoran od poteškoća neka se sjeti ajeta:

Zaista sa poteškoćom dolazi i olakšanje. (Eš-Šerh, 5)

Reci: “Dogodiće nam se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš.” I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju! (Et-Tevba, 51)

Pa i oni koji su grijeh učinili u Kur’anu olakšanje mogu naći:

On prima pokajanje od robova Svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite; On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom još više, a nevjernike čeka žestoka patnja.(EšŠura, 25-26)

Reci: “O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” (Ez-Zumer, 53)

Draga braćo i poštovane sestre, ovo su neki od primjera kako sa Kur’anom možemo lakše prebroditi ono sto nam se dešava u životu. Ali da bi nam Kur’an koristio i svoj odnos sa Kur’anom moramo preispitivati. Kur’an svakodnevno iščitavati, a ne ga samo kao dekoraciju u kući koristiti. Kur’an je objavljen ljudima da ih na Pravi put uputi i da im putokaz u svakodnevnom životu bude.

Zato trebamo o kur’anskim ajetima i pričama razmišljati da bismo iz njih lekcije pouke izvukli.

Mi živimo u vremenu u kojem iskušenja dolaze jedno za drugim. Da bismo sva ta iskušenja prebrodili, u njima ispravan stav zauzeli i iz njih ispravnog razmišljanja izašli neophodan nam je savjetnik i putokaz, a boljeg od Kur’ana nema. Zato se sa njim družimo, njega učimo, izučavajmo i o njegovim ajetima razmišljajmo. Olakšanje na ovom svijetu ćemo sigurno naći, a na onom ćemo spašeni biti, samo se Kur’anu okrenimo.

Molim Allaha, dž.š., da nas učini od onih koji će Kur’an sebi kao uputu uzeti i njegove propise u praksi primjenjivati. Molim Ga da nam oprosti grijehe, spasi od Džehennema i uvede u Dženneti-Firdevs. Amin!

Eldin-ef. Suša
Glavni imam medžlis 4 – jug

Posljednje vijesti

KALENDAR DOGAĐAJA

29. December 2023.