Vrijednost i uloga zekata

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

10. april 2022. / 9. ramazan 1443. h.g.

Da bismo bolje razumjeli vrijednost i ulogu zekata krenut ćemo od terminološkog značenja riječi. Riječ zekat u arapskom jeziku ima značenje rast i čistoća. Ova dva značenja riječi „zekat“ su ona koje ima u Šerijatu. Zekat čisti od grijeha osobu koja ga izdvaja i štiti od škrtosti. Također, davanje zekata uzrokuje napredak i rast imovine, Allah dž.š. kaže: “Što god vi udijelite, On će to nadoknaditi.”U hadisu se kaže: “Davanje zekata neće nikada umanjiti imetak.” (Navodi ga Taberani u Evsatu, i Haraiti u Mekarimul-ahlaki, od Ummu Seleme r.a. koja prenosi od Ebu Musa’a r.a.)

 Zekat je treći od temelja vjere islama koji su spomenuti u vjerodostojnom hadisu, a koji glasi: “Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog istinskog boga osim Allaha, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadždža i postu ramazana.”

Obaveza davanja zekata je ustanovljena Kur’anom, Sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Ono što je posebno jeste da Allah dž.š. spominje zekat uporedo s namazom u velikom broju ajeta, da budemo precizni, Allah nareduje u 28 ajeta u Kur’anu zekat zajedno sa namazom, jedan od tih ajeta je 56. ajet sure En- Nur gdje Allah dž.š. kaže: molitvu obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.

Shodno tome islamski učenjaci s razlogom kazu da Allah ne prima zekat bez namaza i namaz bez zekata. Kao što se navodi u tefsirima da je Abdullah ibn Abbas rekao: 3 stvari nisu primljenje bez druge tri:

– poslušnost (pokoravanje) Allahu bez poslušnosti Poslaniku

– poslušnost Allahu bez poslušnosti roditeljima

– namaz bez zekata i obrnuto.

Neizvršavanje ove dužnosti je veliki grijeh koliko je ozbiljan prijestup najbolje govore činjenice, da je imam Buharija rezervisao posebno poglavlje u svome Sahihu, u Knjizi o zekatu, pod nazivom Poglavlje o grijehu onoga koji ne daje zekat i riječima Uzvišenog Allaha dž.š.:

Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju. Na Dan kad se ono bude u vatri džehennemskoj usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što stegomilali!” (Sura Et-Tevbe, 34-35)

Kao što se ne vodi u pojedinim djelima da negiranjem obaveze bilo namaza ili zekata čovjek postaje nevjernik. Islamski učenjaci kažu da ne davanje zekata, povlači za sobom sankciju zavisno od razloga neizvršavanja . Negiranjem obaveze zekata  osoba gubi status muslimana. Onaj ko zbog zbog škrtosti, nemara i sl. ne daje zekat, ima status muslimana velikog grješnika.

Dakle zekat je stroga obaveza farz. Dokaz za ovu tvrdnju su brojni kur’anski ajeti i hadisi, jedan od njih je 103 ajet sure Et Tewbe : ”Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš…”

Pošto smo već spomenuli svrha zekata je čišćenje imetaka. Jer Allah prima samo ono što je čisto  kao sto se navodi u hadisu koji bilježi imam Muslim a prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:„Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto(Dobro).

Ako pogledamo u različite ibadete vidjet ćemo da svaki od njih treba da se očisti. Ramazanski post se čisti sadekatul fitrom kao sto se navodi u hadisu koji bilježi Ebu Davud da je Muhammed, a.s., rekao:”Ramazanski post lebdi (nije primljen) između Nebesa i Zemlje sve dok vjernik ne dadne sadekatu-l-fitr / VITRE.”

Da bi smo obavili namaz prvo trebamo da se očistimo da uzmemo abdest. Bez abdesta nema namaza kao sto se navodi u hadisu koji bilježi imam Muslim da je Poslanik , s.a.v.s., rekao „Namaz se neće primiti od nečistoga (čovjeka bez abdesta) niti sadaka od varalice“ Kada završimo sa namazom prvo što kažemo je Estagfirulah oprosti Allahu. Tražimo da nam Allah oprosti pogreške koje smo počinili u namazu, kao što su nemarnost i odsutnost u namazu.  Jer Allah prima samo ono što je čisto.  Najbolji način čišćenja imovine muslimana je zekat, kao što bilježi Hakim u svom mustedreku da je Muhammed, a.s. rekao : ”Allah je propisao zekat da se njime očisti vaš imetak. Iskoristimo ove mubarek dane, vodimo računa o zekatu jer njime čistimo naš imetak. Od čistoće našeg imetka zavise mnogi drugi ibadete. 

Mr. Idriz-ef. Budimlić
Imam u Bosnian Herzegovinian Islamic Center NY – Astoria

KALENDAR DOGAĐAJA

04. February 2023.

Skupština medžlisa 1

11. February 2023.

Skuština medžlisa 4

18. February 2023.

Skupština medžlisa 2

25. February 2023.

Skupština medžlisa 3